Algemene Voorwaarden Brasserie Het Trefpunt

Brasserie Het Trefpunt bvba.
Veldstraat  10
2260  Westerlo
Tel: 014/26 70 75
Ondernemingsnummer: BE 0689654360 

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst met betrekking tot producten en diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 20 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant.

Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid na ondertekening van de offerte door de Klant én door ons.

Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen- en of diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt.

Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.

Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes.

De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant zijn facturen niet voldoet. 

Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk . Het niet of niet-tijdig leveren door onze toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en overeenkomsten.

In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.

Privacy & Cookies